GANBAREH

SASH!

Originální text

Kan Co Co to ne jo e jo ko so.

Ganbareh.

Wa ure cap udi sen di ne
Sens egarega ni hon to can co
Cunichio shi mas.

Ganbareh.

Ganbareh.

Wa ure cap udi sen di ne
Sens egarega ni hon to can co
Cunichio shi mas.

Ganbareh.

Ganbareh.

Ganbareh.

Wa ure cap udi sen di ne
Sens egarega ni hon to can co
Cunichio shi mas.

Ganbareh.

Ganbareh.

Hina Ganbareh

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh