Same Love

MACKLEMORE & RYAN LEWIS

df3891f9448f42be87d1d3e4f2887a41.jpg

Originální text

When I was in the 3rd grade
I thought that I was gay
Cause I could draw, my uncle was
And I kept my room straight
I told my mom, tears rushing down my face
She's like, "Ben you've loved girls since before pre-K"
Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she
A bunch of stereotypes all in my head
I remember doing the math like
"Yeah, I'm good a little league"

A pre-conceived idea of what it all meant
For those who like the same sex had the characteristics
The right-wing conservatives think its a decision
And you can be cured with some treatment and religion
Man-made, rewiring of a pre-disposition
Playing God
Ahh nah, here we go
America the brave
Still fear what we don't know
And God loves all His children
And somehow forgotten
But we paraphrase a book written
3,500 hundred years ago
I don't know

And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
My love, my love, my love
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm

If I was gay
I would think hip-hop hates me
Have you read the YouTube comments lately
"Man that's gay"
Gets dropped on the daily
We've become so numb to what we're sayin'
Our culture founded from oppression
Yeah, we don't have acceptance for 'em
Call each other faggots
Behind the keys of a message board
A word routed in hate
Yet our genre still ignores it
Gay is anonymous with the lesser
It's the same hate that's caused wars from religion
Gender and skin color
Complexion of your pigment
The same fight that lead people to walk-outs and sit-ins
Human rights for everybody
There is no difference
Live on! And be yourself!
When I was in church
They taught me something else
If you preach hate at the service
Those words aren't anointed
And that Holy Water
That you soak in
Is then poisoned
When everyone else
Is more comfortable
Remaining voiceless
Rather than fighting for humans
That have had their rights stolen
I might not be the same
But that's not important
No freedom 'til we're equal
Damn right I support it

I don't know

And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
My love, my love, my love
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm

We press play
Don't press pause
Progress, march on!
With a veil over our eyes
We turn our back on the cause
'Till the day
That my uncles can united by law
Kids are walkin' around the hallway
Plagued by pain in their heart
A world so hateful
Someone would rather die
Than be who they are
And a certificate on paper
Isn't gonna solve it all
But it's a damn good place to start
No law's gonna change us
We have to change us
Whatever god you believe in
We come from the same one
Strip away the fear
Underneath it's all the same love
About time that we raised up

And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
My love, my love, my love
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm

Love is patient, love is kind
Love is patient (not cryin' on Sundays)
Love is kind (not crying on Sundays)
Love is patient (not cryin' on Sundays)
Love is kind (not crying on Sundays)
Love is patient (not cryin' on Sundays)
Love is kind (not crying on Sundays)
Love is patient (not cryin' on Sundays)
Love is kind (not crying on Sundays)
Love is patient (not cryin' on Sundays)
Love is kind (not crying on Sundays)

Český překlad

Když jsem byl ve 3. ročníku
Myslel jsem si, že jsem gay
Protože jsem uměl kreslit, můj strýc byl
A pořád jsem se schovával v pokoji
Řekl jsem své mámě, slzy mi tekly po obličeji
Ona je jako "Bene, ty jsi miloval dívky od školky"
Ztrácím se v tom, jo, myslím že měla pravdu, viď
Spousta stereotypů to je vše v mé hlavě
Vzpomínám si, že jsem dělal matiku jako
"Jo, jsem v pohodě trochu společnosti"

Překoncipovaná představa o tom, co to všechno znamená
Pro ty, kteří mají rádi stejné pohlaví měl charakteristiky,
Pravicoví konzervativci si myslí, že je rozhodnuto
A ty můžeš být vyléčen s nějakou chorobou a náboženstvím
Mužem, přepisujícím z predispozice
Hrát si na boha
Ahh nah, jdeme na to
Amerika statečná
Stále obávající toho, co neznáme
A bůh miluje všechny své děti
A jaksi zapoměl
Ale my parafráze knihou napsány
před 3,500 lety

Nevím

A já se nemůžu změnit
I když jsem se snažil
I když jsem chtěl
A já se nemůžu změnit
I když jsem se snažil
I když jsem chtěl
Má láska, má láska, má láska
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple

Kdybych byl gay,
Myslel bych si, že hip-hop mě nenávidí
Už jste si přečetli YouTube komentáře v poslední době
"Muž, který je gay"
Klesl na denní
Stali jste tak otupělý na to, co jste řekli
Naše kultura založená z útlaku
Jo, nesouhlasím s em
Volat navzájem buzny
Za klíče z nástěnky
Slovo vedeno z nenávisti
Přesto naši generaci stále ignorují
Gay je anonymní s menší
Je to stejná nenávist, která způsobuje války náboženství
Muž a žena a barva kůže
Complexi z vašeho pigmentu
Stejný boj, který vedou lidé chodící a sedící
Lidská práva pro všechny
Není žádný rozdíl
Žij dál! A buď sebou!
Když jsem byl v kostele
Učili mě něco jiného
Když budeš kázat nenávist ve službách
Tato slova nejsou pomazána
A že svěcená voda
To si můžete užívat v
Potom je to otrávené
Když všichni ostatní
Jsou mnohem pohodlnější
Zbývající neznělé
Spíše než bojovat za lidi
Měli by jsme bojovat za jejich ukradená práva
A nemusím být stejný
Ale to není důležité
Žádná svoboda, učíme se to stejné
Sakra, já podporuju pravdu

Nevím

A já se nemůžu změnit
I když jsem se snažil
I když jsem chtěl
A já se nemůžu změnit
I když jsem se snažil
I když jsem chtěl
Má láska, má láska, má láska
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple

Stiskneme tlačítko "play"
Nemačkejte "pause"
Pokrok vpřed!
Se závojem přes naše oči
Obracíme se zády příčině
Do dne
Moji strýcové můžou být spojeni zákonem
Děti chodí kolem chodby
Sužování ve svém srdci
Svět tak nenávistný
Někdo by raději zemřel
Než být tím, kým jsou
A osvědčení na papíře
To všechno nevyřeší
Ale je to zatraceně dobré místo pro začátek
Žádný zákon nám to nezmění
Musíme změnit nás
Ať bůh si věří, že
přicházíme ze stejné
Odmyslíme si strach
Pod tím vším samá láska
Okolo času, který jsme vzkříšily

A já se nemůžu změnit
I když jsem se snažil
I když jsem chtěl
A já se nemůžu změnit
I když jsem se snažil
I když jsem chtěl
Má láska, má láska, má láska
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple

Láska je trpělivá, láska je laskavá
Láska je trpělivá (Neplač v neděli)
Láska je přátelská(Neplač v neděli)
Láska je trpělivá (Neplač v neděli)
Láska je krásná(Neplač v neděli)
Láska je trpělivá (Neplač v neděli)
Láska je milá (Neplač v neděli)
Láska je trpělivá (Neplač v neděli)
Láska je zlatá (Neplač v neděli)
Láska je trpělivá (Neplač v neděli)
Láska je laskavá (Neplač v neděli)

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh