Where Is The Love

BLACK EYED PEAS

Originální text

What's wrong with the world mama?
People living like aint got no mamas
I think the whole worlds addicted to the drama
Only attracted to the things that bring you trauma
Overseas yeah we tryin to stop terrorism
But we still got terrorists here livin
In the USA the big CIA the Bloodz and the Crips and the KKK
But if you only have love for your own race
Then you only leave space to discriminate
And to discriminate only generates hate
And if you hatin you're bound to get irate
Yeah madness is what you demonstrate
And that's exactly how anger works and operates
You gotta have love just to set it straight
Take control of your mind and meditate
Let your soul gravitate to the love y'all

People killing people dying
Children hurtin you hear them crying
Can you practice what you preach
Would you turn the other cheek?
Father Father Father help us
Send some guidance from above
Cause people got me got me questioning
Where is the love?(where is the lovex3)(the love2x)

It just ain't the same all ways have changed
New days are strange is the world the insane?
If love and peace so strong
Why are there pieces of love that don't belong
Nations dropping bombs
Chemical gases filling lungs of little ones
With ongoing suffering
As the youth die young
So ask yourself is the loving really strong?
So I can ask myself really what is going wrong
With this world that we living in
People keep on giving in
Makin wrong decisions
Only visions of them livin and
Not respecting each other
Deny thy brother
The wars' going on but the reasons' undercover
The truth is kept secret
Swept under the rug
If you never know truth
Then you never know love
Where's the love y'all?(I don't know)
Where's the truth y'all?(I don't know)
Where's the love y'all?

People killing people dying
Children hurtin you hear them crying
Can practice what you preach
Would you turn the other cheek?
Father father father help us
Send some guidance from above
Cause people got me got me questioning
Where is the love?(where is the lovex3)(the lovex2)

I feel the weight of the world on my shoulder
As I'm getting older y'all people get colder
Most of us only care about money makin
Selfishness got us followin the wrong direction
Wrong information always shown by the media
Negative images is the main criteria
Infecting their young minds faster than bacteria
Kids wanna act like what the see in the cinema
Whatever happened to the values of humanity
Whatever happened to the fairness and equality
Instead of spreading love, we're spreading anomosity
Lack of understanding, leading us away from unity
That's the reason why sometimes I'm feeling under
That's the reason why sometimes I'm feeling down
It's no wonder why sometimes I'm feeling under
I gotta keep my faith alive, until love is found

People killing people dying
Children hurtin you hear them crying
Can you practice what you preach
Would you turn the other cheek?
Father Father Father help us
Send some guidance from above
Cause people got me got me questioning
Where is the love?

Český překlad

Co se děje se světem mámo?
Lidé žijí stejně jako není nic mamas
Myslím, že celé světy, závislé na drama
Pouze přitahovány k věcem, které vám trauma
Zámořské jo my snažím se přestat s terorismem
Ale my stále máme tu teroristy žití
V USA je velký CIA v Bloodz a Crips a FAQ
Ale když si jen mít lásku pro své vlastní rase
Pak si pouze ponechávají prostor k diskriminaci
A rozlišovat pouze generuje nesnáším
A jestli jste Hatín jste povinni si rozzlobený
To je šílenství, co demonstrovat
A to je přesně, jak funguje a působí hněv
Musíš mít lásku jen to nastavit přímo
Převzít kontrolu nad svou mysl a meditovat
Nechť vaše duše přitahován k lásce všech
Lidé zabíjení lidí umírajících
Děti hurtin vás slyšet pláč
Můžeš praxi to, co káží
Přejete si zase na druhou tvář?
Otec Otec Otec nám pomáhají
Poslat některé z výše uvedených pokynů
Protože lidé mě mě výslechu
Kde je ta láska? (Kde je ta láska x3) (ta láska 2x)

Je prostě není totéž, všemi způsoby se změnily
Nová dny jsou divné je svět je šílený?
Je-li láska a mír tak silné
Proč tam jsou kousky z lásky, které nepatří
Národů shození bomb
Chemické plicích plnicí plyny z maličkých
S pokračující utrpení
Vzhledem k tomu, že umírají mladí mládeže
Zeptejte se sami, takže láskyplnou je opravdu silné?
Tak jsem se může zeptat sám sebe, co je opravdu špatně
Pomocí tohoto světa, že máme v živé
Lidé zachovat dát v
Makin špatné rozhodnutí
Pouze vize z nich a žití
Nerespektoval navzájem
Odepřít svého bratra
Válek se děje, ale z důvodů tajný
Pravdou je držen v tajnosti
Zdvihový pod koberec
Pokud jste nikdy nedozvíme pravdu
Pak už nikdy nebudete vědět, láska
Kde je ta láska všech? (nevím)
Kde je pravda všech? (nevím)
Kde je ta láska všech?

Lidé zabíjení lidí umírajících
Děti hurtin vás slyšet pláč
Můžete praxi to, co káží
Přejete si zase na druhou tvář?
Otec otce otce nám pomáhají
Poslat některé z výše uvedených pokynů
Protože lidé mě mě výslechu
Kde je ta láska? (Kde je ta láska x3) (ta láska x2)

Cítím váhu světa na rameni
Jak jsem stárnou všem lidem chladnější
Většina z nás však zajímá pouze peníze Makin
Sobectví nás žene špatným směrem
Špatné informace vždy zobrazena v médiích
Negativní obrazy jsou hlavními kritérii
Napadající jejich mladých myslí rychleji než bakterie
Děti chtějí působit jako to, co je vidět v kině
Co se stalo s hodnotami lidskosti
Co se stalo na spravedlnosti a rovnosti
Místo šíří lásku, jsme rozprostření anomosity
Nedostatek pochopení, vedoucí nás pryč od jednoty
To je důvod, proč se někdy jsem pocit, podle
To je důvod, proč se někdy jsem pocit, dolů
Je to není divu, proč se někdy jsem pocit, podle
Musím udržet svou víru na živu, dokud láska je zjištěno

Lidé zabíjení lidí umírajících
Děti hurtin vás slyšet pláč
Můžeš praxi to, co káží
Přejete si zase na druhou tvář?
Otec Otec Otec nám pomáhají
Poslat některé z výše uvedených pokynů
Protože lidé mě výslechu
Kde je ta láska?

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh