CHILDREN

4 CLUBBERS

Originální text

Where have all of our children gone?
Innocent of all, the world that`s so bad,
It`s no wonder that it`s so wrong,
When they are alone,
In truth they aren`t that strong.

Refrem:
Children, children,
Exspectations great and small, from afar we,
See them fall,
Children, sweet children,
Who'll be watching out for you, who`ll be there,
To guide you through?

Where have all of the children gone?
Thought to be a ware of dangers out there,
In the streets and in the schools,
In a world so cruel,
Who keeps changing all the rules.

(Refrem)

Where are all of our children now?
Some hungry abused neglected confused,
Hey little girl is your mama home,
No I'm all alone,
These are the words that say it all.

(Refrem)

Children, who`ll be watching out for you,
who`ll be there to guide you through

Český překlad

DĚTI

Kam všechny naše děti odešly?

Všechna neviňátka, svět je tak špatný,
Není to div že je tak špatný,
Když jsou osamělé,
Ve skutečnosti nejsou tak silné.

Refrem:
Děti, děti,
Naděje velké a malé, z povzdálí my,
sledujeme je upadat,
Děti, sladké děti,
Kdo na vás bude dávat pozor, kdo tam bude,
aby vás provedl?

Kam všechny děti odešly?
Považované za produkty nebezpečí,
Na ulicích a ve školách,
V tak surovém světě,
Kdo chrání všechna měnící se pravidla?

(Refrem)

Kde jsou všechny naše děti teď?
Někdo jer hladový, zneužívaný, přehlížený, zmatený,
Hej holčičko, je tvoje máma doma,
Ne jsem sama,
Toto jsou slova která všichni říkají.

(Refrem)

Děti, kdo na vás bude dávat pozor, kdo tam bude,
aby vás provedl?

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh